SLOVNÍK

15. července 2016 v 9:09 | Viza

A

AETOSAUŘI - zvláštní plazi, jejichž těla byla dlouhá, nízká a obrněná. Lebka aetosaurů byla zakončená jakýmsi "prasečím" čenichem.
AKVATICKÝ ŽIVOČICH - také vodní; je živočich vázaný na vodní prostředí. Pro ty, kteří jsou částečně vázaní na vodní prostředí se občas využívá označení semi-akvatický.
AMONIT - amoniti byli měkkýši, k jejichž největšímu rozvoji došlo v druhohorách. Jejich schránky byli stočené a někteří dosahovali velikosti 2 metrů, ačkoliv mohli být i větší. Vzdálenou příbuznou amonitů je dnešní loděnka.
ANAPSIDA - velká skupina obratlovců, zahrnující nejranější plazy. Dnes mezi ně patří želvy. Jejich lebka je kompaktní bez prázdných otvorů.
ANKYLOSAUŘI - Ankylosauria; byli opancéřovaní ptakopánví dinosauři ze skupiny obrněných dinosaurů. Měli nízká zavalitá těla, která byla chráněna řadou kostěných desek a trnů.
ANTORBITÁLNÍ FENESTRA - velký prázdný otvor mezi očnicemi a nozdrami dinosaurů.
ARCHOSAURIA - skupina zahrnující vymřelé formy pravěkých plazů, ale také zahrnuje dnešní krokodýly a ptáky.
AZHDARCHIDI - Azhdarchidae; pokročilá forma velkých pterosaurů žijících v křídě.

B

BELEMNIT - belemniti byli střední až velkou formou vodních měkkýšů podobných olihním a sépiím, jejichž těla byla dlouhá a často ve tvaru hrotu šípu. Žili během prvohor a druhohor.
BENETITY - vymřelé rostliny velice podobné cykasům a palmám; měli šištice podobné květům.
BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ - označení pro spojení vidění obou očí.
BIPEDNÍ - živočich pohybující se výhradně po dvou. Opakem je kvadrupední.
BIOLOGIE - věda zabývající se chemickými procesy organismů, jejich vztahů s okolím a ekosystémy. Vědec v tomto oboru je biolog.

C

CARNIVORNÍ - nebo-li také masožraví; živočich živící se masitou stravou.
CERATOPSOVÉ - Ceratopsia; skupina ptakopánvých dinosaurů z konce druhohor; měli často mohutné rohy a štíty na hlavách.
CRUROTARSI - velice úspěšná skupina archosaurů tvořenou krokodýli a jejich příbuznými.
CYKASY - nahosemenné rostliny připomínající palmy.

D

DIAPSIDA - skupina obratlovců, do které patřili archosauři a dnešní krokodýli a ptáci. Jejich lebka má hned několik otvorů a dvě spánkové jamky po obou stranách lebky.
DIGITIGRÁDNÍ - označení pro živočicha našlapující na prsty. Mezi ně se řadí např. ptáci, ale také chobotnatci.
DINOSAURIA - dinosauři; pokročilá skupina pravěkých plazů, kteří byli dominantními suchozemskými živočichy v druhohorním období.

E

ENDOTERMNÍ - označení pro živočicha se stálou tělenou teplotou. Využívá se také označení teplokrevný.
EVOLUCE - jedná se o proces postupných změn ve vývoji druhu, díky čemuž vzniká druh nový.
EXOTERMNÍ - označení pro živočicha, jehož tělesná teplota je závislá na teplotě okolí. Označuje se také jako studenokrevný.

F

FOSILIE - zkamenělina; fosilizované zbytky těl živočichů či rostlin, nebo jejich otisky.
FOSILIZACE - proces, během něhož dochází díky mineralizaci ke zkamenění zbytků (převážně pevných částí, jak jsou např. kosti).

G

GASTRALIA - břišní žebra.
GASTROLITY - kameny spolykané býložravým, často bezzubým živočichem pro rozmělnění potravy v žaludku.
GEOLOGIE - věda, která zkoumá horniny a povrch Země i procesy uvnitř ní. Vědec v tomto oboru je geolog.
GEOLOGICKÁ ÉRA - časový úsek v historii Země.
GLOSSOPTERIDY - velké semenné kapradiny, které byly hojné v prvohorním období. Během druhohor jich výrazně ubylo.
GONDWANA - jižní oblasti Pangey, zahrnující Jižní Ameriku, Austrálii, Antarktidu, Afriku a Indii.

H

HADROSAUŘI - Hadrosauridae; skupina kvadrupedních a býložravých ptakopánvých dinosaurů žijících po celém světě v pozdní křídě. Většina z nich měla výrůstky na hlavách.
HERBIVORNÍ - nebo-li také býložraví; živočich živící se bylinnou stravou.

I

ICHTYOSAUŘI - Ichthyosauria; je skupina vodních plazů, dokonale přizpůsobena vodnímu prostředí. Svým tvarem těla připomínají dnešní delfíny.
ICHTHYOSAUROMORPHA - skupina vodních plazů zahrnující jak primitivní, tak pokročilé vodní plazy.
INSEKTIVORNÍ - nebo-li také hmyzožraví; živočich živící se převážně hmyzem.

J

JEHLIČNANY - nahosemenné rostliny primitivního vzhledu, které se v druhohorách výrazně rozšířily. Existují ve velkém i dnes.
JURA - druhé geologické období druhohor, které trvalo asi 50 milionů let.

K

KLOAKA - vyústění společné pro trávící, vylučovací a rozmnožovací soustavu.
KOEVOLUCE - souběžný vývoj dvou i více živočišných druhů, který je vzájemně prospěšný.
KONVERGENTNÍ EVOLUCE - vývoj dvou i více druhů podobným způsobem.
KONTINENTÁLNÍ DRIFT - velice pomalý posun pevnin.
KOPROLIT - zkamenělý trus.
KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY - Angiospermae; jedná se o vyšší rostliny, které vytvářejí květy a semena jsou ukrytá. Patří mezi ně např. magnólie.
KŘÍDA - třetí a poslední geologické období druhohor; trvalo asi 80 milionů let.
KVADRUPEDNÍ - živočich pohybující se výhradně po všech čtyřech.

L

LAURASIE - severní oblasti Pangey zahrnující Severní Ameriku a Eurasii. Vznikl po rozlomení Pangey.
LILIJICE - skupina ostnokožců, kteří žijí dodnes. Dařilo se jim nejvíce v prvohorním a druhohorním období.

M

MANIRAPTORA - skupina pokročilých teropodů. Měli často patrné ptačí znaky. K této skupině patří i ptáci.
MARGINOCEPHALIA - jsou skupinou dinosaurů zahrnující ty, kteří měli různé ozdoby hlav, jako jsou pachycefalosauři a ceratopsidi.
MOSASAURIDAE - mosasauři jsou skupinou vodních plazů s dlouhými ocasy. Žili po celém světě na konci křídy.
MULTITUBERCULATA - vymřelí drobní savci, kteří žili během druhohor. Připomínali hlodavce.

N

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - Gymnospermae; tyto rostliny nemají semena ukrytá a nevytvářejí květ. K těmto stromům se řadí jehličnany, cykasy a řada dalších.
NOKTURNÁLNÍ - živočich vázaný na život v noci.

O

OMNIVORNÍ - nebo-li také všežraví; živočich bez specializace na potravu.
ORNITOPODI - Ornithopoda; skupina ptakopánvých dinosaurů, zahrnující převážně kvadrupední formy.

P

PACHYCEFALOSAUŘI - Pachycephalosauria; trkaví dinosauři, kteří měli často s kopulovitou hlavu s výrůstky.
PALEOART - výtvarné umění rekonstrující život v pravěku.
PALEONTOLOGIE - vědní obor zkoumající vyhynulé formy života. Vědec oboru z tohoto oboru je paleontolog.
PANGEA - pravěký superkontinent; během jeho existence byly všechny kontinenty spojeny.
PAREIASAURIA - mohutní býložraví dinosauři s krátkými končetinami.
PHYTOSAURIA - fytosauři; skupina semi-akvatických archosaurů, kteří připomínají svým vzhledem krokodýly.
PISCIVORNÍ - nebo-li také rybožraví; živočich živící se zejména rybami.
PLAZOPÁNVÍ - velká skupina dinosaurů zahrnující největší formy; masožravé, býložravé i všežravce. Stydká kost míří dopředu, mezitím co sedací kost míří dozadu.
PTAKOPÁNVÍ - velká skupina dinosaurů zahrnující převážně býložravé formy. Stydká a sedací kost míří dozadu.
PTEROSAURIA - pterosauři; skupina létajících plazů patřících mezi Archosauria. Občas se používá nesprávné označení ptakoještěři.
PŘESLIČKY - primitivní výtrusné rostliny, přežívající dodnes.

R

RAMFORYNCHOIDI - Rhamphorhynchoidea; primitivní pterosauři z počátku druhohor.
RAUISUCHIA - draví archosauři z triasu.
RHYNCHOSAURIA - skupina diapsidních býložravích plazů, jenž měli mohutná těla a někteří zobáky.

S

SAUROPODI - Sauropoda; skupina plazopánvých dinosaurů. Byli to zpravidla velcí kvadrupední živočichové s dlouhými krky a ocasy.
SAUROPTERYGIA - skupina vodních plazů zahrnující převážně velké dravce.
SKLEROTIKÁLNÍ PRSTENEC - prstenec tvořený drobnými kůstky, sloužící k ukotvení oka.
STEGOSAUŘI - Stegosauria; je skupina ptakopánvých dinosaurů, jejichž hřbety a ocasy byly lemované kostěnými štíty a trny.
STROMOVÉ KAPRADINY - velké kapraďorosty, které mají tzv. pseudokmen, z jehož vrcholu vyrůstají listy.
SYNAPSIDA - jedná se o skupinu obratlovců, která zahrnuje staré vymřelé formy a také dnešní savce. Jejich lebka má jen jeden lebeční otvor na každé straně.

T

TEKODONTI - jednalo se o archosaury, jejichž zuby byly zasazeny v jamkách (jamkozubí). Žili v triasu.
TEROPODI - Theropoda; skupina plazopánvých dinosaurů. Zahrnují se sem převážně masožravé a všežravé formy. Z jedné skupiny teropodů se vyvinuli ptáci.
TETHYS - prehistorické moře, které existovalo během druhohor, které vzniklo mezi Gondwanou a Laurásii.
THYREOPHORA - obrnění dinosauři; skupina ptakopánvých dinosaurů.
TRANSGRESE - označení pro výrazné rozšiřování vodních ploch a zaplavování pevnin.
TRIAS - první geologické období druhohor, které trvalo přibližně 40 milionů let.

V

VYMÍRÁNÍ - jedná se o součást evolučního procesu, během kterého jsou primitivní formy života nahrazovány modernějšími a lépe přizpůsobenými.

Ž

ŽIVÉ ZKAMENĚLINY - rostliny nebo živočichové, jenž jsou známé z fosílií, které přežívají v dnešní době. Často málo změní svůj vzhled a zůstanou "zaseknuti" v evolučním vývoji (většinou primitivní znaky).
 


Komentáře

1 Ankylosaurus Ankylosaurus | Web | 11. července 2016 v 21:51 | Reagovat

Bezvadná poučka :). Jen u té Gondwany si ještě doplň Indii ;).

2 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 11. července 2016 v 21:59 | Reagovat

[1]: Ah, vidíš, já věděla, že nějakej detail zapomněla.

btw; tohle je ještě rozdělané, postupně to doplním.. :)

3 Martinoraptor Martinoraptor | Web | 11. července 2016 v 22:02 | Reagovat

Užitečné :)

4 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 13. července 2016 v 10:27 | Reagovat

[3]: Doufám, že je, ostatně většina názvů souvisí s druhohorním obdobím.

5 Bleskobleska Bleskobleska | 15. července 2016 v 9:48 | Reagovat

Vymírání. Nejsmutnější slovíčko. :c :D
Jsem ráda, že jsi to sem dala, je to užitečné :3

6 Magicmax Magicmax | Web | 15. července 2016 v 13:05 | Reagovat

Ty mně tou krásou blogu přímo zabíjíš! To je ale sakra nádherný! Nápaditý a skostný. Další z řady tvých skvělých webdesingů. Jinak s tou abecedou si mně dostala. Tolik slov - to máš dobrý. Takže obsáhlé články - to je něco. (Mám strašnou chut na KFC a ty reklamy na blog.cz mně štvou!!!! Díky že sem mohl jít někam kde nejsou! mOC DĚKUJU! At´už za to může kdokoliv.)
Seš chytrá, šikovná a co já vím co ježtě. (Normálně bych napsal - Chytrá, šikovná a bůh ví co. Ale tady je to tak nádherný že si připadám jak v nebi.)
Jinak ty slova jsou tak nádherná i zajímavá. Taková hezká slova (Synapsida a spol.) a jaké zajímavé věci znamenají až je škoda že nás neprovází denně a to se pěkný že se něco takového objeví zrovna na v jednom blogu v jendom článku.
21.7. - Na chatu se bude konat akce Hvězdná setkaní. Alfaraptor, Krypto, Bleskobleska tě tam jistě společně se mnou Nejen rádi uvidí.

7 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 15. července 2016 v 13:31 | Reagovat

[5]: Snad ti to pomohlo.

BTW; Anky zase posílal armádu úprav, tak snad tam jdou vidět. :D Třeba Pangei/Pangey. xD

[6]: A prý já jsem přiletěla z jiné planety...

SLOVNÍK jsem si do blogu pořídila částečně i kvůli sobě, že se v tom ztrácím, takže zajímavá slova sbírám. Ostatně jsem přemýšlela i o latinských názvech kostí. Jediné, co si pamatuju, je cervical, dorsal, sacral a caudal (krční, hrudní, křížové a ocasní obratle). Ale femur, humerus, fibula, tibia... to se mi vražedně plete, ale možná to zařadím někdy do nějakého článku o anatomii, nebo udělám zvlášť slovník; tohle je ostatně obecný slovník k blogu.

Některý slova se tu ovšem ještě nevyskytly (akvatický živočich, koprolit a řada dalších), ale je fajn je tu mít do posledne.

A díky za pozvání. :) Ostatně budu doma, takže se přidám. Mimochodem, je to odpoledne? :D

8 Ankylosaurus Ankylosaurus | Web | 15. července 2016 v 21:19 | Reagovat

Právě, že Synapsida nejsou plazi. Všichni sauropsidi (plazi a ptáci) mají na patře suborbitální jámy, ty synapsidi nemají. Synapsidi, kteří nepatří do kladu Mammalia by se dali označit jako savci v širším slova smyslu.

Chyby se stávají, já ten text tak dvakrát kontroluji, ale i tak se tam něco najde. Ještě na ty ička jednou koukni až budeš mít čas, co jsem to tak letmo projel, třech jsem si všiml.

Jinak je to skvělá pomůcka. Spousty lidí ji určitě ocení :). Co mě ještě tak napadlo, co by tam šlo zařadit, jsou slova jako terestrický, nokturnální nebo diurnální, také se s tím v literatuře lze setkat. Ten anatomický slovník bych osobně velmi uvítal, taky s tím mám problémy :D. Já si akorát pamatuji femur, autopod a zeugopod :D. Možná bych to taky mohl sepsat, něco bych si možná zapamatoval. :D

9 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 15. července 2016 v 22:23 | Reagovat

[8]: Ty si tyran v širším slova smyslu, možná nějaký příbuzný tyranosaura, než ankylosaura... :DDD

Jo, podívám se na to, až se uleví mému žaludku. Nesnesla jsem kuře na paprice. xD

10 Ankylosaurus Ankylosaurus | Web | 15. července 2016 v 22:28 | Reagovat

Spíš děsný puntíčkář :D.

Jinak, skype jsem kdysi měl, ale už ho léta nepoužívám a ani nemám nainstalovaný.

11 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 15. července 2016 v 22:37 | Reagovat

[10]: Toho už jsem si všimla za těch pár měsíců, co mě opravuješ. :DD

12 Ankylosaurus Ankylosaurus | Web | 15. července 2016 v 22:40 | Reagovat

Já na skypování nemám čas, už tak než večer obečtu, co potřebuju zabere dost dlouhou dobu, taky mám dost vlastní práce a věnuju se partnerce.

13 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 15. července 2016 v 22:52 | Reagovat

[12]: Čas máš, ale než ti dojde, že ho mšá dost a dost, tak už žádnej mět nebudeš .:P :D Snad máš ještě dost let. :D

14 Ankylosaurus Ankylosaurus | Web | 15. července 2016 v 23:06 | Reagovat

Těch mám ještě spousty :D.

15 Magicmax Magicmax | Web | 16. července 2016 v 15:54 | Reagovat

[7]:: já jsem rád za každou reakci za komentář. Když se autorovi komentář líbí a reaguje na něm - to je skvělý a navíc si skvělá osoba a proto jsem za tvoje reakce ježtě radši. Latinksé názvy kostí - ti se opravdu vyznáš ve svém "žemeslu" a navíc to máš krásně promyšlené. To je dobrý nápad si šetřit informace na další články. Až někdo bude vyhledávat kosti v latině at už na cokoliv tak radši o tom najde celý článek a ne jen pár slov ve slovníku a navíc na seznamu se k tomu přidává dobrej vzhled a ty ho máš naprosto perfektní.
To že se v tom občas sama nevyznáš - to je dobrý! A přitom normální já sám vím že něco vím třeba nějaký název a nemůžu si na něj vzpomenout a za dva dny si na něj prostě jen tak vzpomenu. O to že to sama potřebuješ - o to je to hodnotnější. Jídlo je potřebnější než postel a tak má vlastně i větší hodnotu pro život. - to už dost mluvím z cesty.
Jinak je to v 16:00.

16 Viza | Mossy Plains Viza | Mossy Plains | Web | 16. července 2016 v 16:22 | Reagovat

[14]: Aby ti brzo nedošli, když máš ženu. :D

[15]: Žemeslo. Dobrý.
No.. zas tak velkolepé to se mnou není, protože mám zastaralé informace, pletu si I/Y, a další detaily. :D

17 Magicmax Magicmax | Web | 18. července 2016 v 15:37 | Reagovat

[16]:: Chaa. Dobrý.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.